herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Wójt


Mieczysław Włodarczyktel.:(091) 573-98-20                                
e-mail:
wojt@staradabrowa.pl

 

Kompetencje i zakres działalności Wójta Gminy Stara Dąbrowa:

 

1.Organizowanie pracy Urzędu.

 

2.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 

3.Prowadzenie gospodarki finansowej gminy.

 

4.Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

5.Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.

 

6.Przedkładanie uchwał wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej.

7.Ustalanie regulaminu pracy Urzędu, 8.gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu.

 

9.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

10.Wykonywanie uchwał Rady Gminy.

 

11.Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.

 

12.Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych.

 

13.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

 

14.Prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy.

 

15.Koordynowanie służb użyteczności publicznej.

 

16.Zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy.

 

17.Organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

 

18.Koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym robót publicznych.

 

19.Organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

 

20.Koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

21.Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 

22.Koordynowanie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w tym administrowanie remizami i jednostkami bojowymi.

 

23.Współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Przyjmuje interesantów:

-w sprawach indywidualnych w godzinach

Pracy Urzędu

-w sprawach skarg i wniosków w każdy

Poniedziałek w godz. od 15:00 do 16:00 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 25-06-2013 08:31