herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowej

www.staradabrowa.pl

Rada Gminy

RADA GMINY STARA DĄBROWA

 

Kalmus-Samsel Sylwia Ewa-Radna Kicko Przewodnicząca Rady Gminy

Gajewski Andrzej-Radny Łęczyca

Kowalczyk Elżbieta Edyta  -Radna Chlebowo

Strzeszewski Grzegorz Jerzy- Radny Chlebówko

Siedlecki Marek - Radny Białuń

Bartnicki Krzysztof - Radny Stara Dąbrowa

Mierzyński Zdzisław-Radny Tolcz- Wiceprzewodniczący Rady

Hejna Henryk Bogumił-Radny Storkówko

Kłodowski Grzegorz-Radny Łęczyna

Iwona Tywoniuk -Radny Chlebówko

Dorota Bilska - Radna Załęcze

Iwona Jeszke  - Radna Krzywnica

Majdzińska Elżbieta  - Radna Nowa Dąbrowa


Jacewicz  Edyta - Radna -Parlino

Bilski Ryszard -Radny Stara Dąbrowa

  1.  

Kompetencje i zakres działalności Rady Gminy Stara Dabrowa:

1. Uchwalanie statutu gminy,
2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. Uchwalanie programów gospodarczych,
7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
10. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 12-06-2018 14:54