herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

www.staradabrowa.pl

Rada Gminy

RADA GMINY STARA DĄBROWA

 

Krzysztof Bartnicki- Przewodniczący Rady

Artur Krasucki- Wiceprzewodniczący Rady

Dorota Bilska

Iwona Jeszke

Ewa Śmigielska

Krystyna Doniecka

Bartosz Milczarek

Elżbieta Majdzińska

Joanna Jurczyńska

Emilia Biały

Edyta Jacewicz

Remigiusz Mariański

Tomasz Ogonowski

Iwona Tywoniuk

Dariusz Wojnas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencje i zakres działalności Rady Gminy Stara Dabrowa:

1. Uchwalanie statutu gminy,
2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. Uchwalanie programów gospodarczych,
7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
10. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Alicja Terlikowska 21-02-2019 08:59