Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 210 /09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2009

U C H W A Ł A   Nr   XXIX/ 210 /09

RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE

 z dnia 05 listopada 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2009

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                  -           25.000,00 zł           

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -           25.000,00 zł

w tym:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragrafie 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20.000,00 zł;

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 5.000,00 zł.

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                                 -           48.000,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -            48.000,00 zł

w tym:

a) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 32.000,00 zł, z tego paragrafie 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę 2.000,00 zł, paragrafie 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego o kwotę 30.000,00 zł.

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, paragrafie 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 16.000,00 zł.

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                  -           73.000,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę                                       -           73.000,00 zł

w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł;

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł;

c) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznie o kwotę 15.000,00 zł, z tego paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.300,00 zł, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700,00 zł;

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie łącznie o kwotę 19.000,00 zł, w tym:

- rozdziale 80104 – Przedszkola, paragrafie 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.000,00 zł,

- rozdziale 80113 – Dowożenie  uczniów do szkół, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł;

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie o kwotę 11.000,00 zł, z tego paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł.;

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok są następujące przesłanki:

 

1. Proponuję się zwiększyć łącznie o kwotę 25.000 zł planowane dochody budżetu gminy,

w tym:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej;

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 5.000 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z lokat terminowych.

 

2. Proponuje się zmniejszyć łącznie o kwotę 48.000 zł planowane wydatki budżetu gminy, w związku z koniecznością przesunięć planowanych kwot wydatków:

w tym:

a) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 32.000 zł, w  związku ze zmniejszeniem wydatków na obsługę kredytów i pożyczek (planowane zaciągnięcie nowych kredytów inwestycyjnych przesunięte zostanie na rok budżetowy 2010);

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 16.000 zł, w związku ze zmniejszeniem  planowanej kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w Starej Dąbrowie.

 

3. Proponuje się zwiększyć łącznie o kwotę 73.000 zł planowane wydatki budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych;

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych;

c) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie  (12.300 zł) oraz wydatki bieżące (2.700 zł) w urzędzie;

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Porozumień zawartych z Gminą – Miastem Szczecin, Stargard Szczeciński, Maszewo  na zapewnienie wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Stara Dąbrowa w przedszkolach działających na terenie Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Maszewa (16.000 zł), na wydatki związane z dowozem do szkół dzieci niepełnosprawnych (3.000 zł);

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych do oświetlenia ulicznego;

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia placu zabaw w Nowej Dąbrowie.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 01-12-2009 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2009 09:31