Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 10/2008

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 28 stycznia 2008r.

 

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

edukacyjnej opieki wychowawczej

 

na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są działające statutowo w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie gminy Stara Dąbrowa:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności                     pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa   do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia             i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

2. Przedmiotem konkursu ofert będzie zadanie publiczne polegające na realizacji programu

 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” zapewniającego możliwość uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym w zajęciach edukacyjnej opieki wychowawczej.

Zajęcia powinny obejmować wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci poprzez:

-         poznawanie i rozumienie siebie i świata

-         nabywanie umiejętności poprzez działania wspierania samodzielności dziecka, pomaganie dostrzegania problemów, planowania, realizowania i rozwiązywania zadań, umożliwienia dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań

-         odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

-         budowanie systemów wartości

 

 

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008r. -  5.000,00 zł.

( słownie: pięć tysięcy 00/100)

 

4. Termin i warunki realizacji zadania

 

1) zadania będące przedmiotem konkursu ofert będą realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do końca 2008r.

2) realizacja wybranej oferty nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy po wyborze oferty, pomiędzy wybranym oferentem a gminą Stara Dąbrowa

3) wybrany podmiot zobowiązany będzie do:

a)      przeznaczenia dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał, określony w zawartej umowie na realizację zadania publicznego,

b)      prowadzenia ewidencji księgowej określonej odrębnymi przepisami umożliwiającej wyodrębnienie środków z otrzymanej dotacji,

c)      sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

 

5. Termin i warunki składania ofert

 

       Ofertę należy złożyć do dnia 27 lutego 2008r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (pokój nr 15) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w gminie Stara Dąbrowa” oraz nazwą i adresem oferenta.

Podmioty ubiegające się o dotację składają oferty wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207).

 

     Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

1) Kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,

2) Statut,

3) Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2007r.

( nie dotyczy podmiotów ubiegających się o dotację po raz pierwszy)

     Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

1)      otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 28 lutego 2008r. o godz. 1000 w sali   nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie,

2)      tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24                kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

     -  możliwości organizacyjne (zasoby kadrowe, możliwości techniczno-organizacyjne) oferenta    w realizacji zadania,

     -  doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

     - wielkość własnych środków finansowych przeznaczonych przez oferenta na realizację   zadania,

     -  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3) konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty,

4) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt gminy Stara Dąbrowa w formie zarządzenia w oparciu o rekomendację (protokół) Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji,

5) oferenci o wyniku konkursu zostaną poinformowani pisemnie,

6) oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów w zakresie ogłoszonego konkursu.

 

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową jej wykorzystanie i rozliczenie.

 

Wójt Gminy Stara Dąbrowa:

1) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,

2) zastrzega sobie prawo do zmiany w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania. 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 13-02-2008 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2008 13:06