Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stara Dąbrowa :

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

2. Przedmiotem konkursu ofert będzie zadanie publiczne polegające na:

 1. prowadzeniu zajęć, organizowaniu i wspieraniu finansowym działalności amatorskich drużyn piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy Stara Dąbrowa,
 2. promowaniu wśród zawodników zdrowego stylu życia,
 3. promowaniu Gminy poprzez występy drużyn na arenach sportowych,
 4. współudziale w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze,
 5. propagowaniu sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców gminy.
 6. utrzymaniu stadionu w Starej Dąbrowie w skład , którego wchodzi boisko sportowe, szatnia i boisko treningowe ( przy gimnazjum) oraz boiska sportowego w Chlebowie polegające na utrzymaniu w należytym stanie boisk, napraw bieżących i remontu szatni na stadionie w Starej Dąbrowie, opłaty za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2005r.                      79.744,00 zł.

(słownie zł: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery)4. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. zadania będące przedmiotem konkursu ofert będą realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do końca 2005r.
 2. realizacja wybranej oferty nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy po wyborze oferty, pomiędzy wybranym oferentem a gminą Stara Dąbrowa
 3. wybrany podmiot zobowiązany będzie do:
 4. przeznaczenia dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał określony w zawartej umowie na realizację zadania publicznego,
 5. prowadzenia ewidencji księgowej określonej odrębnymi przepisami umożliwiającej wyodrębnienie środków z otrzymanej dotacji,
 6. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

5. Termin i warunki składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 08 lutego 2005r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (pokój nr 15) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem “Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Stara Dąbrowa”oraz nazwą i adresem oferenta.

Podmioty ubiegające się o dotację składają oferty wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

 1. Kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 2. Statut,
 3. Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2004r. ( nie dotyczy podmiotów ubiegających się o dotację po raz pierwszy).

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 09 lutego o godz. 10,00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie,
 2. tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 października 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • możliwości organizacyjne(zasoby kadrowe, możliwości techniczno-organizacyjne) oferenta w realizacji zadania,
 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 • wielkość własnych środków finansowych przeznaczonych przez oferenta na realizacje zadania,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 1. konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójta gminy Stara Dąbrowa w formie zarządzenia w oparciu o rekomendację (protokół)Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji,
 3. oferenci o wyniku konkursu zostaną poinformowani pisemnie.
 4. oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów w zakresie ogłoszonego konkursu.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową jej wykorzystanie i rozliczenie

Wójt gminy Stara Dąbrowa:

 1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,
 2. zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania

  

                     Wójt

                       Grzegorz Czajkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:29