Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

GMINA   STARA  DĄBROWA

73-112 Stara Dąbrowa 20  woj. zachodniopomorskie

tel. (091) 5739820

fax.(091) 5739822

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, w sezonie grzewczym 2007-2008

 

1.      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz. 560).

2.      Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: 

www.bip.staradabrowa.pl lub odebrać osobiści w Urzędzie Gminy  w Starej Dąbrowie pokój nr 7 lub drogą pocztową na wniosek. Zgłoszenie zainteresowania otrzymaniem dokumentu SIWZ można przesłać  faxem na nr  (091) 5739822.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

 

CPV: 23110000-1 – Oleje lekkie i średnie oraz produkty pochodne

 

Zamówienie  obejmuje dostawę oleju opałowe lekkiego o szacunkowej ilości: 41000 litrów do kotłowni znajdujących się w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-C-96024:L1.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej do w/w kotłowni transportem własnym z legalizowanym dystrybutorem.

Wstępne zestawienie planowanych ilości oraz harmonogram dostaw oleju opałowego stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SWIZ).

Faktyczna ilość dostarczanego oleju, w danym miesiącu i do danej kotłowni  ustalana będzie, przez Zamawiającego z Wykonawcą, telefonicznie i może się różnić od wartości szacunkowych przedstawionych w harmonogramie dostaw ( załącznik nr 4 do SWIZ ), do 10%.

 

Wartość zamówienia: powyżej 14.000 euro do 211.000 euro.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

5.      Termin wykonania zamówienia:  do 30.04.2008r. .

 

6.      W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art..22 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych  i  w SIWZ.

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

 

 

7.      Zamawiający  żąda wniesienia  wadium  od  Wykonawców  składających ofertę

      w  wysokości 2000 zł (słownie zł: dwa tysiące )

      Wadium może być wniesione w następujących formach:

      1) pieniądzu;

      2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

          oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

          poręczeniem pieniężnym;

      3) gwarancjach bankowych;

      4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

          Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

          bankowy  Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

PKO BP S.A. w Stargardzie Szczecińskim

nr konta: 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905

 

8.      Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Cena jednostkowa brutto za 1 litr dostarczonego oleju opałowego o parametrach określonych w Polskiej Normie  PN-C-96024:L1 – waga 100%.

 

9.      Miejsce i termin  składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 06 września  2007r. do godz. 12:30 w pokoju nr 15 (sekretariat).

 

10.  Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 września 2007r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie.

 

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

12.  Zamawiający nie ma zamiaru zawrzeć umowy ramowej.

 

13.    Zamawiający nie ma zamiaru ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

14.    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

15.    Osoba do kontaktu z oferentami:

 

Kazimierz Adamek – inspektor w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie

 

tel. ( 091) 5739832 w godz. 8:00 do 15:00

e-mail: inspektor1@staradabrowa.pl

 

 

 

 

                                                                                                 Wójt

                                                                                 Mieczysław Włodarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:07