Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

na dowożenie dzieci własnymi środkami transportu Wykonawcy, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Parlinie, Gimnazjum Publicznego w Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewo

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

GMINA   STARA  DĄBROWA

73-112 Stara Dąbrowa 20  woj. zachodniopomorskie

tel. (091) 5739820

fax.(091) 5739822

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dowożenie dzieci własnymi środkami transportu Wykonawcy, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Parlinie, Gimnazjum Publicznego w Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu, w latach szkolnych 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.

 

1.      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz. 560).

2.      Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: 

www.bip.staradabrowa.pl lub odebrać osobiści w Urzędzie Gminy  w Starej Dąbrowie pokój nr 7 lub drogą pocztową na wniosek. Zgłoszenie zainteresowania otrzymaniem dokumentu SIWZ można przesłać  faxem na nr  (091) 5739822.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

 

CPV: 60113100-4 ;  Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów  szkolnych.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie własnymi środkami transportu Wykonawcy, uczniów z terenu gminy Stara Dąbrowa oraz miejscowości Sokolniki gmina Maszewo do/z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Parlinie oraz  Gimnazjum Publicznego w Starej Dąbrowie w dni nauki szkolnej przy pomocy dwóch autobusów. Zamówienie obejmuje  także, zapewnienie opieki podczas wsiadania, wysiadania oraz przewozu przez osobę inna niż kierowca autobusu.

 

      Wartość zamówienia: powyżej 14.000 euro do 211.000 euro.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

5.      Termin wykonania zamówienia: od  1 września 2007r. .

 

6.      W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art..22 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych  i w SIWZ.

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

 

7.      Zamawiający  żąda wniesienia  wadium  od  Wykonawców  składających ofertę w

      wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

      Wadium może być wniesione w następujących formach:

      1) pieniądzu;

 

      2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

          oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

           poręczeniem pieniężnym;

      3) gwarancjach bankowych;

      4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

          Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

          bankowy  Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

PKO BP S.A. w Stargardzie Szczecińskim

nr konta: 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905

 

8.      Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Cena jednostkowa brutto za 1 km dowozu (odwozu) – waga 100%.

 

9.      Miejsce i termin  składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23 lipca 2007r. do godz. 12:30

w pokoju nr 15 (sekretariat).

 

10.  Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2007r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie.

 

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

12.  Zamawiający nie ma zamiaru zawrzeć umowy ramowej.

 

13.    Zamawiający nie ma zamiaru ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

14.    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

15.    Osoba do kontaktu z oferentami:

 

Kazimierz Adamek – inspektor w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie

 

tel. ( 091) 5739832 w godz. 8:00 do 15:00

e-mail: inspektor1@staradabrowa.pl

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Wójt

                                                                              Mieczysław Włodarczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 08-10-2007 22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 22:00