Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na rok 2007 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stara Dąbrowa :
1)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o  stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowej obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

2. Przedmiotem konkursu ofert będzie zadanie publiczne polegające na:
1) prowadzeniu zajęć, organizowaniu i wspieraniu finansowym działalności amatorskich drużyn piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy Stara Dąbrowa,
2) promowaniu wśród zawodników zdrowego stylu życia,
3) promowaniu Gminy poprzez występy drużyn na arenach sportowych,
4) współudziale w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze,
5) propagowaniu sportu  poprzez czynny i bierny udział mieszkańców gminy.
6) utrzymaniu stadionu w Starej Dąbrowie w skład , którego wchodzi boisko sportowe, szatnia i boisko treningowe ( przy gimnazjum) oraz boiska sportowego w Chlebowie polegające na utrzymaniu w należytym stanie boisk, napraw bieżących i remontu szatni na stadionie w Starej Dąbrowie, opłaty za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2007r.  79.000,00 zł.
(słownie zł: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)


4. Termin i warunki realizacji zadania.

1) zadania będące przedmiotem konkursu ofert będą realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do końca 2007r.
2) realizacja wybranej oferty nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy po wyborze  oferty, pomiędzy wybranym oferentem a gminą Stara Dąbrowa
3) wybrany podmiot zobowiązany będzie do:
a) przeznaczenia dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał określony w zawartej umowie na realizację zadania publicznego,
b) prowadzenia ewidencji księgowej określonej odrębnymi przepisami umożliwiającej wyodrębnienie środków z otrzymanej dotacji,
c) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

5. Termin i warunki składania ofert
   
    Ofertę należy złożyć do dnia  26  marca  2007r. do godz. 1400 w sekretariacie  Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (pokój nr 15) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Stara Dąbrowa” oraz nazwą i adresem oferenta.
Podmioty ubiegające się o dotację składają oferty wg wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27 grudnia  2005r. sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z  wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).

   Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1) Kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
2) Statut,
3) Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2006r.
( nie dotyczy podmiotów ubiegających się o dotację po raz pierwszy).
   Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 27 marca 2007r.  o godz. 1000 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie,
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa  z dnia   24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- możliwości organizacyjne(zasoby kadrowe, możliwości techniczno- organizacyjne) oferenta w realizacji zadania,
- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
- wielkość własnych środków finansowych przeznaczonych przez oferenta na realizacje zadania,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3) konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
4) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójta gminy Stara Dąbrowa w formie zarządzenia w oparciu o rekomendację (protokół) Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji,
5) oferenci o wyniku konkursu zostaną poinformowani pisemnie.
6) oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów w zakresie ogłoszonego konkursu.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową jej wykorzystanie i rozliczenie

Wójt gminy Stara Dąbrowa:
1) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,
2) zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania

                                                                                                       Wójt

                                                                                    Mieczysław Włodarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-08-2007 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2007 15:20