Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami na 2007r

Uchwała NR IV/25/2006
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249 poz. 2104  z 2006r. Nr 94 poz. 651) w związku z  art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. tj. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1086, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128)  uchwala  się, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Stara Dąbrowa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w podstawie prawnej na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wysokość środków na realizację zadań zleconych  określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa,

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                       Tomasz Ogonowski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/25/2006
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 grudnia 2006r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY STARA DĄBROWA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
NA ROK 2007


SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie
II. Podstawowe cele programu
III. Adresaci programu
IV. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
V. Finansowanie programu
VI. Zadania przewidziane do realizacji z udziałem organizacji pozarządowych na rok 2007
VII. Postanowienia końcowe.


I. WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zakresu działań gminy należą przede wszystkim sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, a w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty.
W  tym celu gmina realizuje szereg zadań o charakterze publiczno- użytecznym sama, bądź z pomocą innych jednostek samorządu terytorialnego, związków miedzygminnych lub organizacji pozarządowych. W ostatnich latach znacznie wzrosła rola organizacji pozarządowych w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Skuteczność ich działania zależy w dużym stopniu od ustalenia obszarów, form i czytelnych zasad współpracy miedzy gminą, a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej. Temu właśnie ma służyć niniejszy Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami na 2007 r. Aktywność obywatelska ludzi zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i buduje poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie. Sprawnie działające organizacje pozarządowe pozwalają na skuteczne i oszczędne wykonywanie wielu zadań publicznych.

II. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU

1. Skuteczne i oszczędne wykonywanie zadań publicznych.
2. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, wspieranie jej inicjatyw i działań oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do działania.
3. Budowanie i umacnianie w świadomości społecznej odpowiedzialności za swoje otoczenie i lokalną wspólnotę.
4. Tworzenie współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie, uczciwej konkurencji i jawności. 


III.      ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:
1. organizacji pozarządowych,
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.


IV.    FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI        
          POZARZĄDOWYMI

1.Formy współpracy o charakterze odpłatnym:
a) zlecanie zadań publicznych do wykonania organizacjom pozarządowym i ich dofinansowywania lub całkowite finansowanie, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) zakup usług na zasadach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.

2. Formy współpracy o charakterze nieodpłatnym:
a) stała wymiana informacji na temat planów i kierunków działania organizacji pozarządowych w celu ich zharmonizowania,
b) tworzenia w miarę potrzeb przez Gminę Stara Dąbrowa wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy,
c) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących wspólnych działań gminy i organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie stosownych informacji w tym zakresie na stronach internetowych Gminy Stara Dąbrowa oraz w lokalnych mediach, 
d) udostępnianie organizacjom pozarządowym nieruchomości lub ich części na  warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań gminy,
e) wydzielenie tablicy informacyjnej lub jej części w Urzędzie Gminy na materiały dotyczące spraw organizacji pozarządowych,
f) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Stara Dąbrowa starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych.


V. FINANSOWANIE  PROGRAMU

1. Przedmiotowy program będzie finansowany ze środków własnych Gminy.
2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym, zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2007.
3. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu stosownej umowy na realizację zadania publicznego.


VI. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM     
           ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2006 ROK.

1. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
1) Wsparcie  prowadzenia amatorskich drużyn  piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy Stara Dąbrowa (w tym utrzymanie istniejących obiektów sportowych potrzebnych do realizacji zadania)
2) szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinach sportowych,
3) organizowanie zawodów sportowych oraz ogólnie dostępnych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów oraz innych imprez o podobnym charakterze na terenie Gminy,

2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji :

1) wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnej poprzez wspieranie działalności o charakterze kulturalnym Kół Gospodyń Wiejskich  na rzecz społeczności lokalnej.
2) Organizowanie imprez kulturalnych np. tj dożynki gminne


5. W zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) wspieranie społecznych inicjatyw młodzieżowych,
2) wspieranie organizowania zajęć dodatkowych i zajęć opiekuńczo-
wychowawczych,
3) inspirowanie, aktywowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego
4) pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczego-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły,
5) prowadzenie działań popularyzacyjnych osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Zadaniem programu jest lepsze i bardziej efektywne ukształtowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program określa kierunki i cele współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadania, formy i tryb ich realizacji.
Program ma charakter otwarty i może być w trakcie roku wzbogacony o nowe i dodatkowe formy współpracy, które zostaną zgłoszone ze strony środowiska w trakcie roku budżetowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-08-2007 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2007 15:11