Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert

  Wójt Gminy Stara Dąbrowa

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stara Dąbrowa :

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

2. Przedmiotem konkursu ofert będzie zadanie publiczne polegające na:

1) wspieraniu prowadzenia działalności amatorskich drużyn piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy Stara Dąbrowa,

2) promowaniu wśród zawodników zdrowego stylu życia,

3) promowaniu Gminy poprzez występy drużyn na arenach sportowych,

4) współudziale w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze,

5) propagowaniu sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców gminy.

6) utrzymaniu stadionu w Starej Dąbrowie w skład , którego wchodzi boisko sportowe, szatnia i boisko treningowe ( przy gimnazjum) oraz boiska sportowego w Chlebowie polegające na utrzymaniu w należytym stanie boisk, napraw bieżących szatni na stadionach, opłaty za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2006r. –

79.000,00 zł. (słownie zł: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)

4. Termin i warunki realizacji zadania.

1) zadania będące przedmiotem konkursu ofert będą realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do końca 2006r.

2) realizacja wybranej oferty nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy po wyborze oferty, pomiędzy wybranym oferentem a gminą Stara Dąbrowa

3) wybrany podmiot zobowiązany będzie do:

a/ przeznaczenia dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał określony w zawartej umowie na realizację zadania publicznego,

b/ prowadzenia ewidencji księgowej określonej odrębnymi przepisami umożliwiającej wyodrębnienie środków z otrzymanej dotacji,

c/ sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

5. Termin i warunki składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02 lutego 2006r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (pokój nr 15), liczy się termin wpłynięcia ofert do Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

  Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Stara Dąbrowa”

  oraz nazwą i adresem oferenta.

  Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) ) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) oraz zawierać dokumenty dodatkowe tj.:

1) raport z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),

2) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),

3)opis programu który ma zostać dofinansowany wraz z  harmonogramem rzeczowo

4)  finansowym realizacji zadania,

5) statut

6) kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej,

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić sposób czytelny w języku polskim.

 • oferta powinna zawierać spis załączników.
 • wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być datowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 • poszczególne strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 03 lutego 2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie,

2. tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 października 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • możliwości organizacyjne(zasoby kadrowe, możliwości techniczno-

organizacyjne) oferenta w realizacji zadania,

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 • wielkość własnych środków finansowych przeznaczonych przez oferenta na realizacje zadania,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.

4. decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójta gminy Stara Dąbrowa w formie zarządzenia w oparciu o rekomendację (protokół)Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji,

5. ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie przekazane zainteresowanym listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie oraz na stronie BIP urzędu gminy w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

6. oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów w zakresie ogłoszonego konkursu.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową jej wykorzystanie i rozliczenie

Wójt gminy Stara Dąbrowa:

1/ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,

2/ zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania

7. Rozstrzygniecie konkursu

O wyniku konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

8. Koszty zadania w 2005r.

W roku 2005 Gmina Stara Dąbrowa przekazała na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 79.744,00zł.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Z-ca Wójta Gminy Stara Dąbrowa w godzinach pracy urzędu tel. 091/573-98-32

Formularz oferty, dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

                                                                                                             Wójt

                                                                                                   Grzegorz Czajkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-08-2007 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2007 15:10