Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 2/2006
Wójta Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 04 stycznia 2006r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r.     
                  zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie
                  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

             Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 213) zarządza się co następuje:

          § 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje w 2006r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie działalności drużyn amatorskich piłki nożnej na terenie gminy Stara Dąbrowa

            2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stara Dąbrowa :
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
     działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
     stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
     stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
     gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
     obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

            3. Na realizację zadania wskazanego w ust. 1 przeznacza się dotację
w wysokości: 79.000,00 zł.
(słownie zł: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)

            § 2. Zatwierdza się druk ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlegający opublikowaniu w BIP na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

           § 3. Oferty w konkursie wskazanym w § 1 powinny być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

            § 4. 1. Powołuje się Komisje Konkursową do przeprowadzenia konkursu wskazanego w § 1, której skład określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

               2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

              3. Zatwierdza się „Kartę oceny oferty” stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

             § 5. Konkurs o którym mowa w § 1 zostanie rozstrzygnięty z dniem zatwierdzenia przez Wójta gminy Stara Dąbrowa protokołu z  posiedzenia Komisji Konkursowej.

             § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej
 i Podinspektorowi d.s. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu.

              § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


            Wójt
Grzegorz Czajkowski

 


          Załącznik nr 1
                                                                                                                              do Zarządzenia nr 2/2006
                                                                                                                              Wójta Gminy Stara Dąbrowa
                                                                                                                               z dnia 04 stycznia 2006r.


Wójt Gminy Stara Dąbrowa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stara Dąbrowa :
1)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
     działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
     stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
     stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
     gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
     obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

2. Przedmiotem konkursu ofert będzie zadanie publiczne polegające na:
1) prowadzeniu zajęć, organizowaniu i wspieraniu finansowym działalności
     amatorskich drużyn piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy
     Stara Dąbrowa,
2) promowaniu wśród zawodników zdrowego stylu życia,
3) promowaniu Gminy poprzez występy drużyn na arenach sportowych,
4) współudziale w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze,
5) propagowaniu sportu  poprzez czynny i bierny udział mieszkańców gminy.
6) utrzymaniu stadionu w Starej Dąbrowie w skład , którego wchodzi boisko sportowe, szatnia i boisko treningowe ( przy gimnazjum) oraz boiska sportowego w Chlebowie polegające na utrzymaniu w należytym stanie boisk, napraw bieżących i remontu szatni na stadionie w Starej Dąbrowie, opłaty za media (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2005r.
     79.744,00 zł.
(słownie zł: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery)


4. Termin i warunki realizacji zadania.

1) zadania będące przedmiotem konkursu ofert będą realizowane w okresie od daty
     zawarcia umowy do końca 2006r.
2) realizacja wybranej oferty nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy po wyborze
    oferty, pomiędzy wybranym oferentem a gminą Stara Dąbrowa
3) wybrany podmiot zobowiązany będzie do:
a) przeznaczenia dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał określony w zawartej umowie na realizację zadania publicznego,
b) prowadzenia ewidencji księgowej określonej odrębnymi przepisami umożliwiającej wyodrębnienie środków z otrzymanej dotacji,
c) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

5. Termin i warunki składania ofert
   
    Ofertę należy złożyć do dnia 06 lutego 2006r. do godz. 14,00 w sekretariacie
    Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie (pokój nr 15) w zamkniętej kopercie opatrzonej
    napisem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
    zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Stara Dąbrowa”
   oraz nazwą i adresem oferenta.
    Podmioty ubiegające się o dotację składają oferty wg wzoru określonego
   w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
   29 października 2003r. sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
    ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
    z  wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

   Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1) Kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
    Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
    Opieki Zdrowotnej,
2) Statut,
3) Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2005r.
( nie dotyczy podmiotów ubiegających się o dotację po raz pierwszy).
   Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie
    zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
    Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia ofert.
   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2006r.  o godz. 10,00 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie,
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa
    z dnia   24 października 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- możliwości organizacyjne(zasoby kadrowe, możliwości techniczno-
    organizacyjne) oferenta w realizacji zadania,
- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
- wielkość własnych środków finansowych przeznaczonych przez oferenta na realizacje zadania,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3) konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
4) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójta gminy Stara Dąbrowa w formie zarządzenia w oparciu o rekomendację (protokół)Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji,
5) oferenci o wyniku konkursu zostaną poinformowani pisemnie.
6) oferentom nie przysługuje prawo do składania skarg i protestów w zakresie ogłoszonego konkursu.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową jej wykorzystanie i rozliczenie

Wójt gminy Stara Dąbrowa:
1) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania
ofert,
2) zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania

 

 


                                                                                                   Załącznik nr 2
                                                                                                                              do Zarządzenia nr 2/2006
                                                                                                                              Wójta Gminy Stara Dąbrowa
                                                                                                                               z dnia 04 stycznia 2006r.

 

SKŁAD   KOMISJI   KONKURSOWEJ

 

 

1. Adamek Kazimierz       - przewodniczący zespołu

2. Kustosik Małgorzata     - członek zespołu

3. Łodyga Aldona             - członek zespołu

4. Koko Beata                   - członek zespołu

 


                                                                                                                              Załącznik nr 3
                                                                                                                              do Zarządzenia nr 2/2006
                                                                                                                              Wójta Gminy Stara Dąbrowa
                                                                                                                               z dnia 04 stycznia 2006r.

 

REGULAMIN   PRACY   KOMISJI   KONKURSOWEJ


   § 1.1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r. przez:

1)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
     działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
     stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
     stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
     gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
     obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
- zwane dalej Podmiotami – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, Wójt powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Zastępca.
3. Postępowanie konkursowe może się odbyć w obecności co najmniej 3 członków
    Komisji.
4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w drodze głosowania jawnego,
    w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos kierującego pracami Komisji.
5. W pracach Komisji nad oceną ofert-jako obserwatorzy-mogą uczestniczyć
    przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywania.
6. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu ofert.
4)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
     działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
     stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
     stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
     gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
     obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
6) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego


§ 2.1. Posiedzenie Komisji rozstrzygające konkurs odbędzie się  0 lutego 2006r.
o godz.10,00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie.

  2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
 1) możliwości organizacyjne ( zasoby kadrowe, możliwości techniczno-
     organizacyjne) w realizacji zadania przez Podmiot,
 2) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 3) wielkość własnych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania
     przez Podmiot,
 4) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
     zakresu rzeczowego zadania.

 § 3.1. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje następujących czynności:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
2) ustala, które oferty są prawidłowo wypełnione i zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz czy są złożone na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
3) odrzuca oferty, które nie są zgodne z przepisami wskazanymi w pkt 2 lub
      zawierają braki formalne i wybiera najkorzystniejszą ofertę.
      W przypadku, gdy na zadanie konkursowe złożona zostanie tylko jedna oferta,
      Komisja może tę ofert rozpatrzyć, jeżeli spełnia ona wymogi określone w
      przepisach wskazanych w ust. 1 pkt 2.
 
§ 4.1.   Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków Komisji,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert zgodnych i niezgodnych z przepisami wskazanymi w  § 3 ust.1 pkt 2.
5) wskazanie najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, której zostanie przyznana dotacja. W uzasadnieniu wyboru oferty Komisja ustosunkuje się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie wskazanych
w § 3 ust.1 pkt 2 oraz w ogłoszeniu otwartego konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
6) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
7) podpisy członków Komisji.
2. Protokół z posiedzenia Komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stara
     Dąbrowa
 § 5. Po zatwierdzeniu protokołu i wydaniu zarządzeniu o wyborze oferty i udzieleniu
       dotacji przez Wójta Gminy Stara Dąbrowa, Komisja w terminie 7 dni
         zawiadamia pisemnie oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
                                                                                         

                                                                                              Załącznik nr 4
                                                                                                                              do Zarządzenia nr 2/2006
                                                                                                                              Wójta Gminy Stara Dąbrowa
                                                                                                                               z dnia 04 stycznia 2006r.

 

KARTA   OCENY   OFERENTA

Oferent:

 

 


Nazwa zadania

 

 


Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać projekt – 100

Zagadnienie oraz maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania Uzyskana liczba punktów

Czy dotychczasowe doświadczenie oferenta gwarantuje możliwość oraz rzetelność realizacji zleconego zadania?
20 pkt 

Czy oferent posiada własne zasoby ludzkie i rzeczowe, z których może korzystać przy realizacji zadania?
20 pkt 

Czy oferent angażuje własne środki finansowe lub czy pozyskał środki na realizację zadania z innych funduszy?
35 pkt 

Czy koszty podane w kalkulacji są celowe i rzeczowe?
                                   25 pkt 

 

 

Liczba uzyskanych punktów:       ............................................................................

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

1. Adamek Kazimierz                        ................................................

2. Kustosik Małgorzata                     ................................................

3. Łodyga Aldona                              ...............................................

4. Koko Beata                                   ................................................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-08-2007 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2007 15:10