Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXII/211/05 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Stara Dabrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzacymi działalnośc pozytku publicznego n

Uchwała NR XXXII/211/06
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 28 grudnia 2006r
.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006r.”


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz,U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593 ) i art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. tj. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1086, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)  uchwala  się, co następuje:


§1. Uchwala się „Program współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006r.” określony w załączniku stanowiącym integralną część uchwały.

§2.Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do:

1) określenia szczegółowych rodzajów zadań, w ramach priorytetów określonych w  programie, o którym w § 1 uchwały, przewidzianych do zlecania przez Wójta organizacją publicznym wymienionym w ustawie o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie,

2) określania formy zlecania oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o  których mowa w pkt. 1,

3) określenia terminu składania ofert,

4)  powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Wójta organizacją  publicznym wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem przedłożenia jej propozycji ofert, na które planuje się udzielenie dotacji,

5) wykonania innych czynności organizacyjno-technicznych w celu realizacji  niniejszej uchwały.
§3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych  określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.
 §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa,
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                           Zbigniew Łuczyński

 


                                        U Z A S A D N I E N I E

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy, zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001r. t.j. Nr 142, poz. 1591) do zakresu działania i zadań własnych gminy.
 
 Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku Publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

 Ustawa  ta nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Pr wadzącymi działalność pożytku publicznego (art. 3, ust.3 cytowanej ustawy)

 Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma art. 5 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego.

 Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku Rady wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 


                                                                                      Załącznik do uchwały nr XXXII/211/05
                                                                                                          z dnia 28 grudnia  2005r.

 


„Program współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r.”

 

I. Postanowienia ogólne

Uznając działalność organizacji pozarządowych za cenne dopełnienie realizacji zadań gminy oraz doceniając ich rolę w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa, jak również mając na uwadze walory tejże działalności takie jak znajomość specyfiki lokalnej w danych dziedzinach, związek ze środowiskiem, dopasowanie się do niego i przystosowanie oraz efektywność, Rada Gminy w Starej Dąbrowie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerstwa, suwerenności stron, efektywności działania, uczciwej konkurencji i jawności oraz wyraża intencję współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań ze sfery publicznej.

Potencjał organizacji pozarządowych w tym doświadczenie, bliski kontakt ze środowiskami oraz tożsama lub bliska tematycznie realizacja zadań statutowych daje podstawę do uznania, że wspólnie z gminą możliwa i wskazana jest realizacja przez te podmioty wskazanych zadań. Rada Gminy tym samym przyjmuje, że realizacja niektórych zadań gminy zaliczonych do sfery publicznej dokonywana będzie w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym otrzymywać one będą pomoc na ich realizację, w tym również finansową z budżetu gminy.

Podstawowym celem współpracy jest objęcie nim możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej oraz o ile możliwe dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Oznaczać to będzie dążenie do optymalnego wykorzystania środków budżetu gminy na szeroko rozumiane cele społeczne.

Niniejszy program stanowi element polityki społecznej realizowanej ze środków finansowych gminy przy udziale organizacji pozarządowych.

Ilekroć w programie będzie mowa o organizacjach pozarządowych należy przez nie rozumieć również inne uprawnione podmioty określone w art., 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

 

 

 


II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA  REALIZACJI  PROGRAMU

1. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływanie   regulują poprzez umowy i porozumienia zawarte  zgodnie z obowiązującymi przepisami   prawa,
2. Naczelną zasadą towarzysząca wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w dziedzinach na rzecz gminy i jej mieszkańców,
3. Samorząd gminy wspiera działanie organizacji wymienionych w cytowanej wyżej ustawie,
4. Wybór zadań powierzanych lub wspieranych finansowo przez gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy  o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie,
5. Oferta realizacji zadania publicznego, umowa oraz sprawozdanie powinno odpowiadać  wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).


      III. PODSTAWOWE   ZASADY  REALIZACJI   PROGRAMU

       Program współpracy opiera się na następujących zasadach:

1.  Zasada pomocniczości – gmina pomaga organizacją wymienionym w ustawie w zakresie zdefiniowania potrzeb społeczeństwa gminy i rozwiązywania problemów ramach objętych ustawowymi zadaniami gminy,
2. Zasada niezależności – zadania są wykonywane niezależnie od siebie, chyba, że ich wspólne wykonanie leży w interesie społeczności gminnej,
3. Zasada finansowania przedmiotowego - środki publiczne są przyznawane na określone zadania,
4. Zasada efektywności – zadania zostaną zlecone organizacją, które najefektywniej wykorzystają powierzone środki,
5. Zasada korzyści publicznej – realizowane są zadania przynoszące najwięcej korzyści społeczności lokalnej,
6. Zasada jawności – samorząd gminny udostępnia organizacją wymienionym w ustawie informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, a organizacje, które korzystają ze środków publicznych udostępniają samorządowi wszelkie informacje odnośnie realizacji zadań z udziałem tych środków.

           IV. PRIORYTETY ZADAŃ

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań własnych gminy wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Zadania zaliczane do sfery priorytetów będą proponowane do realizacji organizacją pozarządowym w pierwszej kolejności,
3. Za priorytetowe sfery zadań publicznych w 2006r. biorąc pod uwagę sytuacje finansową gminy, potrzeby jak i specyfikę działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych prowadzących działalność pożytku  publicznego ustala się zadania:

 

 


1)   W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
         patologiom społecznym:
        
a) wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z terenu gminy oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
b) wspieranie realizacji programów edukacyjnych  przeciwdziałających patologiom


2)     W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  
a) wsparcie prowadzenia działalności amatorskich drużyn piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów z terenu gminy Stara Dąbrowa ( w tym utrzymanie istniejących obiektów sportowych potrzebnych do realizacji zadania)
b) współorganizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnym, festynów, turniejów  oraz innych imprez o podobnym charakterze.
          

3)        W zakresie ochrony i promocji zdrowia

współorganizowanie (wspieranie) ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

            4)          W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

    organizacja wypoczynku dzieci szkolnych  ( wycieczki, rajdy rowerowe,              
                          kolonie i półkolonie, itp.)


      V.    FORMY   WSPÓŁPRACY

 Współpraca gminy Stara Dąbrowa z organizacjami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w następujących formach:

 1. zlecania tym organizacją na zasadach określanych w cytowanej ustawie w formach: wsparcia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na  finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i trybie określonych w przepisach ustawy prawo o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz opodatkowania lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację,
 
 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania  tych kierunków, a w szczególności konsultacje z zakresie opracowywania rocznego planu współpracy - poprzez zapraszanie przedstawicieli tych organizacji działających na terenie gminy Stara Dąbrowa na wspólne posiedzenia z komisjami Rady Gminy w Starej Dąbrowie,

 

 


 3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi         w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów tych aktów na stronie internetowej 
www.bip.staradabrowa.pl wraz z podaniem terminu, w którym te organizacje będą mogły składać pisemne opinie,
 
 4. tworzenie w miarę potrzeb przez organy gminy (Wójt, Rada Gminy) wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji wymienionych w ustawie działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy oraz określenie przedmiotu ich działania,
 
       5. promocji działalności wymienionych organizacji i podmiotów, poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na ich wniosek, dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez nich, na stronie internetowej gminy Stara Dąbrowa ,
 
 6. pomocy w nawiązywaniu przez organizacje i podmioty wymienione w cytowanej ustawie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielenie  im rekomendacji,
 
 7. współpracy i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, poprzez informowanie ich o możliwości uzyskania takich środków oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji  lub podmiotu w zakresie wypełniania odpowiednich wniosków dotyczących uzyskania środków pozabudżetowych  


VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji organizacja zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zastępcę Wójta, który, koordynuj realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest na każdy rok
kalendarzowy.
3. Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do końca 1 kwartału roku następnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-08-2007 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2007 15:07