Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XII/70/2003

UCHWAŁA NR XII / 70 /2003

Rady Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia 9 października 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 , poz. 220 ,

Nr 62,poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz.717 , Nr 162 , poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Stara Dąbrowa stanowiący załącznik do uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/91/96 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26.kwietnia 1996r. w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa ( Dz.Urz.Woj. Szczecińskiego Nr 8 , poz. 68 , Nr 19 , poz. 132 ; z 1997r. Nr 2,poz.13 ; z 1999r. Nr 14 , poz.162 ; 2000 r . Nr 19 , poz. 209 ; z 2001r. Nr 41 , poz. 967 ) .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Łuczyński

 

 

Załącznik do Uchwały XII(70)2003

Rady Gminy w Starej Dąbrowie

z dnia 9 października 2003r.

STATUT GMINY

STARA DĄBROWA

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gmina Stara Dąbrowa jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.

2. Mieszkańcy Gminy Stara Dąbrowa stanowią wspólnotę samorządową.

3. Siedzibą organów Gminy jest Stara Dąbrowa.

§ 2. 1. Gmina obejmuje obszar 112,5 km2 i położona jest w środkowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i inne jednostki pomocnicze.

§ 3. 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadań gminy należą w szczególności sprawy :

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych ,

7) gminnego budowictwa mieszkaniowego ,

8) edukacji publicznej ,

9) kultury , w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury ,

10) kultury fizycznej i turystyki , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ,

11) targowisk i hal targowych ,

12) zieleni gminnej i zadrzewień ,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej , w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i prawnej ,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy.

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone wynikające z ustaw szczególnych, oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej, powiatu i województwa.

§ 4. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

 

Część II

ORGANY GMINY

§ 5. 1. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt.

2. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 

I. ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY GMINY

§ 6. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.

3. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) nadzoruje obsługę kancelaryjna posiedzeń rady gminy, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji,

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty rady,

6) reprezentuje Radę na zewnątrz,

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 7. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub, w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) ustalenie porządku obrad

2) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

3) dokonanie otwarcia sesji,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych obecnych na sesji.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego wójta o stanie Gminy.

§ 8. Tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

KOMISJE RADY

§ 9. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje, które podlegają Radzie i działają na jej zlecenie.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzy osoby.

3. Rada wybiera przewodniczącego komisji oraz na jego wniosek zastępcę przewodniczącego.

4. Do zadań komisji stałych należy:

1) kontrola działalności wójta i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie spraw, do których komisja została powołana,

2) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb komunalnych, w zakresie kompetencji komisji,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę lub Przewodniczącego

4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji.

5. Zadania i kompetencje komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 10. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

§ 11.1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz w miarę potrzeb na zlecenie Rady lub Przewodniczącego Rady .

2. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

3. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały komisji przewodniczącemu Rady, który przedstawia je wójtowi i innym zainteresowanym jednostkom.

§ 12.1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Rozwoju i Budżetu Gminy,

3) Oświaty, Kultury i Sportu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 13. 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klubów.

2. Przewodniczącego Komisji oraz zastępcę przewodniczącego wybiera Rada Gminy spośród członków Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.

§ 14. 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie Gminy informacji niezbędnych do oceny działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja bada i ocenia, na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz gminnych jednostek pomocniczych, dokonywanych przez inne podmioty.

4. Komisja zakresem swojego działania obejmuje sprawy związane z uchwalaniem i zmianami budżetu Gminy.

§ 15. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. O wyłączeniu postanawia przewodniczący Komisji Rewizyjnej, postanowienie przewodniczącego jest ostateczne.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

§ 16. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości.

2. Komisja, kontrolując działalność wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

3. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi . Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 17. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w rocznym planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę lub na zlecenie Rady .

2. Kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonują zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

3. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 18. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

3. Zasady udostępniania informacji niejawnych regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 19. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada Radzie informacje o wynikach przeprowadzonej kontroli.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu zgłosić zastrzeżenia i uwagi do zawartych w nim ustaleń.

4. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokółu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosku kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

II. ORGAN WYKONAWCZY GMINY

§ 20. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

§ 21. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a w szczególności :

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy ,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał ,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym ,

4) wykonywania budżetu ,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .

§ 22. 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 23. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających osobowości prawnej, działają na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez wójta.

§ 24. Określenie przez wójta sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności:

1)ustalenie terminu wykonania uchwały,

2) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,

3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 25. Wójt składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z realizacji wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy urzędu w okresie między sesjami .

KLUBY RADNYCH

§ 26. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 4 radnych.

2. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

§ 27. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.

§ 28. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 29. 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady.

2. Kluby mogą ulec rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 30. Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubów.

§ 31 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 32. 1. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

RADNI

§ 33 . Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

§ 34 Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 35. 1. Radny ma prawo występować z interpelacjami i zapytaniami.

2. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.

§ 36. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

4. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

Część III

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 37. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami poprzez zasięgnięcie opinii zebrania mieszkańców,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 38. 1.Uchwały, o których mowa w § 42 niniejszego statutu, powinny określać w szczególności: obszar, granice, siedzibę władz i nazwę jednostki pomocniczej.

2. Wykaz jednostek pomocniczych gminy określa załącznik nr 4.

§ 39..Rada w statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 40. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostki pomocnicze decydując o przeznaczeniu środków o których mowa w ust. 1, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

§ 41. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy Gminy.

2. Przewodniczący jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady poprzez prawo głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady Gminy.

3. Na zasadach określonych przez Radę prawo do diet oraz zwrotu kosztów podróży służy także sołtysom oraz przewodniczącym innych jednostek pomocniczych Gminy.

Część IV

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 42. 1. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru, którego zasady i tryb przeprowadzania określa ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

§ 43. W Urzędzie Gminy na zasadzie mianowania mogą być zatrudniani pracownicy w/g wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do statutu.

§ 44. 1. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Wójt dokonuje czynności mianowania pracowników samorządowych, może zlecić pracownikowi samorządowemu czasowe wykonywanie innej pracy niż określona w akcie mianowania, przenieść go czasowo do pracy w innej miejscowości, a w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku - przenieść go na inne stanowisko.

CZĘŚĆ V

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji, Wójta

§ 45. 1. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, zwanych dalej dokumentami oraz uzyskiwania lub sporządzania ich odpisów, na zasadach przyjętych w Statucie Gminy Stara Dąbrowa , chyba że ustawy określają odmiennie sposób dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych.

2. W szczególności udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1) protokoły z sesji Rady,

2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 podlegają udostępnieniu po ich przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Gminy Stara Dąbrowa.

4. Z dokumentacji wymienionej w ust. 2 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi i kopiować.

5. Udostępnienie dokumentów dotyczących pracy Rady, odbywa się na stanowisku obsługi Rady Gminy natomiast udostępnianie dokumentów dotyczących pracy Wójta odbywa się na stanowisku sekretarza gminy , w dniach pracy Urzędu Gminy.

6. Udostępnianie dokumentów następuje na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej określający dokument lub jego część, która ma być udostępniona.

7. Dokument powinien być przygotowany w możliwie krótkim terminie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Wniosek o udostępnienie dokumentów powinien zawierać informację, czy wnioskodawca żąda udostępnienia całego dokumentu czy tylko wyciągu z części dokumentu.

9. Udostępnienie dokumentów może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy.

10. Osobie korzystającej z dokumentów nie wolno:

- wyjmować dokumentów z akt, teczek, zbiorów,

- dokonywać na dokumentach oraz teczkach i okładkach zbiorów dokumentów poprawek, przeróbek, uzupełnień, znaków.

11. Wgląd do dokumentów jest bezpłatny.

12. Wysokość opłat za następujące czynności:

1) za sporządzenie odbitki kserograficznej (za 1 stronę),

2) za uwierzytelnienie notatki (za każdą stronę) wykonanych dla potrzeb wnioskodawcy ustali Wójt Gminy,

13. Uprawnienia określone w ust. 1 i 4 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku podjęcia przez Radę, komisję Rady lub Wójta uchwały lub zarządzenia o wyłączeniu jawności o ile przepisy ustawy tak stanowią,

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

§ 46. Realizacja uprawnień określonych w § 45 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu.

§ 47. Uprawnienia określone w § 45 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PODPORZĄDKOWANYCH

RADZIE GMINY

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Dąbrowie .

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie .

3. Zespół Szkół Publicznych w Starej Dąbrowie , w tym :

  • Szkoła Podstawowa w Starej Dąbrowie ,
  • Gimnazjum Publiczne w Starej Dąbrowie ,
  • Gminne Przedszkole Publiczne w Starej Dąbrowie,

4. Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku .

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Parlinie .

6. Gminne Centrum Kultury w Starej Dąbrowie

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

REGULAMIN RADY GMINY STARA DĄBROWA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb pracy Rady .

§ 2. Rada działa zgodnie z planem pracy .

II. Sesje Rady

§ 3. Rada działa na sesjach .

§ 4. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji .

§ 5. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb , nie rzadziej niż raz na kwartał .

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie , ale zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 6 regulaminu .

4. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń .

5. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni na wniosek  składu Rady lub na wniosek wójta .

III. Przygotowanie sesji

§ 6. 1. Sesje zwołuje przewodniczący Rady ustalając porządek obrad , miejsce ,dzień i godzinę sesji .

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej 7 dnia przed ustalonym terminem obrad – wysyłając zawiadomienie zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad , porządek obrad sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji .

3. Materiały na sesje poświęcone uchwalaniu planów społeczno – gospodarczych i budżetu oraz rozpatrzeniu sprawozdań z ich wykonania przesyła się radnym najpóźniej 14 dni przed sesją

4. W razie niedotrzymania terminów , o których mowa w ust. 2 i 3 , Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wnioski o odroczenie sesji mogą zgłaszać radni przed przedstawieniem porządku obrad .

5. Zawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości co najmniej 3 dni przed sesją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach na terenie Gminy .

6. Przed każdą sesją przewodniczący Rady , po konsultacji z Wójtem ustala listę osób zaprjoszonych na sesję .

§ 7. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji .

IV.Obrady

§ .8. 1. Sesje Rady są jawne .

2. Jawność sesji oznacza , iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone w tym celu miejsce .

§ 9. Jeżeli przedmiotem sesji są sprawy objęte z mocy szczególnych przepisów prawa ochroną informacji niejawnych , jawność sesji w tej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych .

§ 10. Na sali należy zapewnić właściwą liczbę miejsc dla radnych . Przewodniczący obrad zajmuje miejsce przy stole prezydialnym . Należy zapewnić osobiste miejsca dla publiczności

§ 11. Sesje otwiera i obrady prowadzi przewodniczący Rady , a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący .

§ 12. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły “ otwieram sesję Rady Gminy Starej Dąbrowy “

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności , prawomocność sesji , a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając nowy termin sesji . W protokóle odnotowuje się przyczyny , z których powodu sesja nie odbyła się .

§ 13. 1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady .

2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad , wyznaczając nowy termin sesji lub przewidywany termin jej zwołania . Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych , którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady , co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum , odnotowuje się w protokóle sesji .

§ 14. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji .

§ 15. Porządek obrad powinien zawierać :

1) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji ,

2) sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady w okresie między sesyjnym ,

3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska ,

4) interpelacje i zapytania radnych ,

5) wolne wnioski i informacje .

§ 16. Sprawozdania Komisji Rady składają przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje .

§ 17. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta .

2. Interpelacje dotyczą spraw Gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego , będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytań .

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady , przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi .

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni – na ręce przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację . Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby , upoważnione do tego przez Wójta

6. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalającą , radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi .

7. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie w ramach odrębnego punktu porządku obrad .

§ 18. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy , także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym .

2. Zapytania formułowane są ustnie , w trakcie sesji Rady .Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa , pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni .

§ 19. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad .

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu , formy i czasu trwania ich wystąpień , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “ do rzeczy “ .

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego , w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają prowadzenie sesji , przewodniczący Rady przywołuje radnego “ do porządku “ , a gdy przywołanie nie odniosło skutku , może odebrać mu głos , nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady występujących na sesji .

§ 20. 1. Przewodniczący Rady może udzielać głosu osobom spośród zaproszonych gości po uprzednim zgłoszeniu przez nie chęci wystąpienia .

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osobę spoza Rady , która swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji .

§ 21. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku , otwierając i zamykając dyskusję.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń , w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. W ciągu całej sesji przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy :

1) stwierdzenia quorum ,

2) zakończenia dyskusji ,

3) zamknięcia listy mówców ,

4) zarządzenia przerwy ,

5) ograniczenia czasu występów dyskutantów ,

6) przestrzegania regulaminów obrad ,

7) przeliczenia głosów .

4. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie zwykłą większością głosów .

5. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców . W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwał.

§ 22. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę : “ zamykam sesję Rady Gminy Starej Dąbrowy “ . Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji .

2. Postanowienie pkt. 1 dotyczy również sesji , która objęła więcej niż jedno posiedzenie .

§ 23. Z każdej sesji sporządza się protokół , stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć . Do protokółu dołącza się listę obecności radnych i osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały .

§ 24. 1. Protokół z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji .

2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać :

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia ,

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności ,

4) odnotowania przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji ,

5) porządek obrad ,

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień, albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków , a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów “ za “ , “ przeciw “ , “ wstrzymujących się “ ,

8) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady oraz na każdej następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu , o których uwzględnieniu decyduje przewodniczący obrad. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione , mogą przedkładać je na sesji . O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada .

§ 25. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji , zwłaszcza obejmujące miejsce obrad oraz bezpieczeństwo radnych i innych uczestników sesji , a także porządek po jej zakończeniu zapewnia Wójt.

V. Uchwały Rady

§ 26. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy rozpatrywane na sesjach .

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami , z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym , które mogą być odnotowane tylko w protokóle sesji .

§ 27. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają :

1) Wójt ,

2) Komisje Rady Gminy ,

3) grupa radnych w składzie co najmniej czterech osób ,

4) klub radnych .

§ 28. 1. Projekt uchwały powinien zawierać przede wszystkim :

1) datę i tytuł ,

2) podstawę prawną ,

3) postanowienia merytoryczne ,

4) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację ,

5) określenie organów odpowiedzialnych za wykonywanie uchwały ,.

6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania .

2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem , w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji , na 7 dni przed terminem sesji.

3. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego ( albo przez innego pracownika ) Urzędu Gminy .

§ 29. 1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący .

2. Ust. 1 stosuje się do wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego obrady .

§ 30. Uchwały numeruje się osobno w obrębie każdej kadencji , uwzględniając numer sesji ( cyframi rzymskimi ) , kolejny numer uchwały ( cyframi arabskimi ) i rok podjęcia uchwały.

§ 31. 1.Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał i przechowuje wraz z protokółami sesji Rady .

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie .

§ 32. Wójt przedkłada uchwały Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od daty podjęcia .

§ 33. Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie :

1) uchwałę budżetową ,

2) uchwałę w sprawie absolutorium ,

3) inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej .

VI. Tryb głosowania

§ 34. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni .

§ 35. 1 . Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący Rady , przelicza oddane głosy “ za “ , “ przeciw “ i wstrzymujące się “ , sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji względnie ze składem lub ustawowym składem Rady nakazuje odnotowanie wyników w protokóle sesji .

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych .

4. Wyniki jawnego głosowania ogłasza przewodniczący Rady .

5. W przypadku głosowania imiennego radni głosują za pomocą imiennie oznaczonych kart.

§ 36. 1. Głosowanie tajne stosuje się jeżeli ustawy tak stanowią.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady , przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania , a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna , z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji .

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji .

4. Po przeliczeniu głosów , przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół , podając wyniki głosowania .

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokółu obrad sesji .

§ 37. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób , aby jego redakcja była przejrzysta , a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy .

2. W pierwszej kolejności przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący , jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami . Ewentualny spór co do tego , który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący Rady .

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób , przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory .

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania gdy nieobecny kandydat złoży uprzednio zgodę na piśmie

§ 38. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostaje ogłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku , Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały .

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności , z tym , że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki , których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach .

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały , poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie .

4. W przypadku zgłoszenia tego samego fragmentu projektu uchwały kilka poprawek stosuje się zasadę określoną w § 38 ust. 2 .

5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zamianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały .

7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie , o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia , czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały .

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

§ 39. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza , że przechodzi wniosek lub kandydatura , która uzyskała większą liczbę głosów “ za “ niż “ przeciw “ . Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “ za “ czy “ przeciw “ .

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości , przechodzi wniosek lub kandydatura , na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe .

§ 40. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza , że przechodzi wniosek lub kandydatura , na którą oddano co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów , to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się .

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza , że przechodzi wniosek lub kandydatura , która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przeważającą połowę ustawowego składu Rady , a zarazem tej połowie najbliższą

VII . Postanowienia końcowe

§ 41. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpelacji .

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STARA DĄBROWA

1. Sołectwo Białuń

2. Sołectwo Chlebówko ( Rokicie , Wiry )

3. Sołectwo Chlebowo ( Rosowo )

4. Sołectwo Kicko

5. Sołectwo Krzywnica

6. Sołectwo Łęczyca ( Łęczówka , Moskorze )

7. Sołectwo Łęczyna

8. Sołectwo Nowa Dąbrowa

9. Sołectwo Parlino

10. Sołectwo Stara Dąbrowa

11. Sołectwo Storkówko

12. Sołectwo Tolcz

13. Sołectwo Załęcze

 

ZAŁĄCZNIK nr 5

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY W STAREJ DĄBROWIE, NA KTÓRYCH MOŻNA ZATRUDNIĆ PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE MIANOWANIA

Stanowisko pracy do spraw:

1. organizacyjnych i kadrowych,

2. wymiaru podatku i opłat,

3. księgowości podatkowej i opłat,

4. społecznych i obsługi Rady Gminy,

5. geodezji, gospodarki gruntami oraz gospodarki przestrzennej,

6. rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska,

7. administracyjnych, działalności gospodarczej i sportu,

8. obronnych i obrony cywilnej,

9. obsługi finansowej szkół,

10. budownictwa ogólnego,

11. księgowości budżetowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2007 13:14