Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 8/2006 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzierz i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą

Zarządzenie Nr 8/2006
Wójta Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 7 lutego 2006r.


w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony  indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą

Na podstawie art. 2378  Ustawy z dnia 25 czerwca 1974r. – Kodeks pracy /Dz.U.  z 1998r. Nr 21, po. 94, Nr 106, poz. 668 i NR 113 poz. 717, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52 poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405i Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610)   z a r z ą d z a  się co następuje:

§ 1. Wprowadza  się do stosowania w Urzędzie Gminy i w bibliotece :
1) zasady  gospodarowania  odzieżą  i obuwiem roboczym oraz środkami ochron  indywidualnych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)  normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  stanowiące  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3)  normy środków higieny osobistej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

 § 2. Traci moc zarządzenie Nr 1/98 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 15 stycznia 1998r.  w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony  indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Wójt
                                                                                         Grzegorz Czajkowski

 


Załącznik  Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2006
Wójta Gminy Stara Dąbrowa
 z dnia 7 lutego 2006r.

ZASADY  GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM ORAZ ŚRODKAMI OCHRON INDYWIDUALNYCH.

1. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej zwane dalej „środkami ochron indywidualnych” obejmują  odzież ochrony nóg, głowy, twarzy, oczu, dróg oddechowych, słuchu, ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz ochrony izolujące cały organizm. Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochron indywidualnych są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność Urzędu Gminy i jednostek podległych.
2. Środki ochron indywidualnych mają na celu zabezpieczenie pracownika przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w czasie pracy.
3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  powinny być używane przez pracowników w miejscu pracy zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla danego stanowiska oraz jest obowiązany przeszkolić go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.
5. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich  cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.
6. Zakład pracy przydziela niezbędne środki ochrony  indywidualnej oraz odzież roboczą osobom wykonującym krótkotrwałe prace w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo.
7. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego, zakład pracy wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm przydziału i aktualnych  cen detalicznych.
8. Okres używalności wydawanych poszczególnych przedmiotów i obuwie liczy się od dnia wydania ich pracownikowi.
9. Tabela  norm przydziału nie mogą dotyczyć pracowników zatrudnionych przy pracy biurowej.
10. Jeżeli zakład pracy nie ma możliwości zorganizowania prania i naprawy odzieży  roboczej wydanej do stałego indywidualnego użytkowania, to za pranie jej wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonych kosztów tych czynności i środków pieniężnych.
11. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zakład pracy jest zobowiązany wydać pracownikowi inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych przedmiotów.
12. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest obowiązany zwrócić  pobraną odzież lub równowartość pieniężną tych przedmiotów z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.
13. Odzież i obuwie robocze przechodzą na własność pracownika  lub członka rodziny w razie:
 przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
 śmierci pracownika.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2006
Wójta Gminy Stara Dąbrowa
 z dnia 7 lutego 2006r

 

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia:
R - odzież i obuwie robocze
O – ochrony indywidualne
H – higiena Przewidywany okres używalności w m-ca w okresach  zimowych /OZ/ do zużycia
1. 2. 3. 4.
1. Bibliotekarka 1. R–fartuch z tkaniny synt.
2. R–obuwie profilaktyczne
3. H-ręcznik 24 m-ce
24 m-ce
1 szt. na 12 m-cy
2. Kierowca autobusu 1. R-ubranie robocze lub fartuch
2. R-trzewiki skór. – gum.
3. O-rękawice ochronne
4. H-ręcznik 18 m-cy
24 m-ce
do zużycia
2 szt. na 12 m-cy
3. Palacz co 1. R-czapka lub beret
2. R-ubranie robocze lub fartuch
3. R-obuwie skór./gum.
4. R-koszula flanelowa
5. O-rękawice drelichowe
6. O-rękawice skórzane
7. O-okulary ochronne
8. H-ręcznik 24 m-ce
18 m-cy
24 m-ce
12 m-cy
do zużycia
12 m-cy
do zużycia
2 szt. na 12 m-cy
4. Sprzątaczka 1. R-fartuch
2. R-obuwie profilaktyczne
3. O-rękawice gumowe
4. R-chustka lub beret
5. H-ręcznik 24 m-ce
24 m-ce
do zużycia
12 m-cy
1 szt. na 12 m-cy
5. Opiekun przy dowozie dzieci 1. R-faruch
2. O-półbuty lub sandały na spodach
3. O-kamizelka pomarańczowa
4. H-recznik 18 m-cy
24 m-ce
24 m-ce
1 szt./12 m-cy
6. Gospodarz GCK 1. R-fartuch
2. R-obuwie skór./gum
3. O-rękawice drelichowe
4. O-rękawice gumowe
5. R-chustka lub beret
6. H-ręcznik 24 m-ce
24 m-ce
do zużycia
do zużycia
12 m-cy
1 szt. na 12 m-cy

 

 

 

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2006
Wójta Gminy Stara Dąbrowa
 z dnia 7 lutego 2006r

 


TABELA NORM  ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ


Lp. Określenie stanowiska Ilość gram mydła na kwartał Ilość gram pasty lub proszku do prania na kwartał Ilość herbaty na kwartał
1. 2. 3. 4. 5.
1. Wójt,  Z-ca wójta ,
 Sekretarz, Skarbnik, - - 200 g.
2. Kierowca, palacz co 300 g. 300 g 100 g.
3. Pozostali pracownicy - - 100 g.

 


UWAGA:
Wszystkim pracownikom nie wymienionym w tabelach norm przydziału   środków przysługuje ręcznik w ilości 1 sztuka na okres 12 miesięcy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2007 14:50