Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 37/10 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

 

                                                   ZARZĄDZENIE Nr 37/10

                                                 Wójta Gminy Stara Dąbrowa

                                                     z dnia 26 maja 2010r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

 

 

  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)   ustala się, co następuje:

 

 

    § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 14/10 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)      w §8 dodaje się punkt 25 i 26 w brzmieniu:

„25) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad realizacja zadań związanych z obronnością,

26) kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy.”

 

 

      2)  §22 otrzymuje brzmienie:

„§22. Do zadań  stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w szczególności należy:

 

1. w zakresie spraw obronnych, w tym:

      1) opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania                        obronnego, w tym:

            - planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,

            - dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy  Wójta,

2)      opracowanie wojennych regulaminów organizacyjnych Urzędu oraz planów organizacji zapasowych miejsc pracy,

3)      opracowane, prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta,

4)      organizowanie i przeprowadzenie rejestracji,

5)      realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

6)      przyznanie świadczeń osobom odbywającym ćwiczenia i szkolenia wojskowe,

   7)   współpraca z wojskowymi organami emerytalnymi,

8)  przeprowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w    razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

9) wykonanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń                                           osobistych i rzeczowych na (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy oraz opracowanie:

         -  planu świadczeń osobistych w czasie pokoju,

         - planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia          mobilizacji i w czasie wojny,

         - planu świadczeń rzeczowych w czasie pokoju,

         - planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia

            mobilizacji i w czasie wojny,

         - zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do

            realizacji na obszarze Gminy,

10)     opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i Policją,

11)     planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:

         - opracowanie programów szkolenia obronnego,

         - opracowanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu i podległych   jednostek organizacyjnych Gminy,

         - opracowanie dokumentów ćwiczeń i treningów obronnych w podległych jednostkach    organizacyjnych,

        - opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych i akcji kurierskiej,

   12) realizacja zadań związanych z obowiązkami państwa gospodarza dla sił sojuszniczych.”

 

2. w zakresie spraw zarządzania kryzysowego, w tym:

1) obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

2) kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,

3) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,

4) realizacja zadań zakresu planowania cywilnego:

- opracowanie i przekładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego,

- realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

5) organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

6) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,

7) przeciwdziałanie skutkom zagrożeń o charakterze terrorystycznym,

8) realizacja zadań zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

9) zapewnienie na obszarze Gminy:

- pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

- realizacji zadań stałego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

 

3. w zakresie obrony cywilnej, w tym:

         1) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej miasta i Gminy,

         2) opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania obrony cywilnej,

      3) planowanie, nadzorowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń formacji obrony

      cywilnej i ludności z zakresu powszechnej samoobrony,

      4) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz  

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

5) prowadzenie magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej,

6) opracowanie planów dostaw wody pitnej dla ludności, likwidacji skażeń i celów    przeciwpożarowych oraz koordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,

7) tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej,

8) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

9) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczenia,

11) planowanie i zapewnienie ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy,

12) zaopatrywanie organów formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

13) integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno - epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze Gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań  i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

14) współpraca z terenowymi organami organizacji wojskowej,

15) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,

16) ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy,

17) opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej,

18) określenie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej,

 

4.        wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników,

5.        prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,

6.        prowadzenie spraw dotyczących działalności OSP w gminie.

 

 

 

§2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 14-06-2010 22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 14-06-2010 22:47