Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy w Starej Dąbrowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Krzywnica stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa.

                                                                                 OGŁOSZENIE
                                                                
Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie

                                                                  ogłasza

                                             I przetarg ustny nieograniczony

Na   sprzedaż  nieruchomości  gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie  Krzywnica  stanowiącej własność  Gminy Stara Dąbrowa.

Działając na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 262, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ).

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  gruntowa opublikowana w wykazie  zamieszczonym w prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej  Dąbrowie oraz sołectwie  Krzywnica  w dniach od 27 listopada  2009 r. do 21 grudnia 2009 r.  

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości  Krzywnica   woj.  zachodniopomorskie, oznaczona w ewidencji gruntów  obrębu   Krzywnica  jako  działka:   210/4 o pow. 2000 m2  

 Symbol użytku:   R III b  -           0,02 ha

                              Ł IV     -           0,18 ha

Nieruchomość  nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość    posiada urządzoną  Księgę   Wieczystą nr 101526

 Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa (obowiązującego do dnia 31.12.2003r. )- stanowiła  teren istniejącej zabudowy zagrodowej, do adaptacji, w   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa nie przewiduje  zmiany dotychczasowej funkcji działki, jak również nie toczy się procedura planistyczna  zmierzająca  do zmiany przeznaczenia  w.w  gruntu.

Cena  nieruchomości wynosi  :  12.356,00  (słownie: dwanaście  tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych)  w tym:

Wartość nieruchomości                           12.056.00  

Koszty przygotowania nieruchomości  -         300,00 zł    

Minimalne postąpienie wynosi  :           130.00              

słownie :  ( sto trzydzieści   złotych 00/100)           

Wadium wynosi :                                     1.236.00

słownie  : ( tysiąc  dwieście trzydzieści sześć  złotych  00/100 )

 Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2010 r.  o godz.  11 30   w siedzibie Urzędu Gminy  w Starej Dąbrowie  /sala nr 1/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium  w pieniądzu PLN  w wysokości  wskazanej wyżej (przelewem)  na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905, lub w kasie Urzędu Gminy

                                   do dnia   26 marca   2010 r.

Wadium winno być wniesione w terminie wskazanym. Dowód wpłaty należy przedstawić Komisji przetargowej.

Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu na nieruchomość.

 W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży- wadium nie podlega zwrotowi.    

Wniesione  w gotówce wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która wygra przetarg.

Zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w terminie do 3 dni po jego zamknięciu.

Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu . Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości- w oryginałach.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Nabywca  nieruchomości ustala granice nieruchomości  na własny koszt. Koszty związane z  zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie  tel. /091/. 573 98 27.

 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

                                                                         

                        Stara Dąbrowa dn. 24.02.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 24-02-2010 17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 24-02-2010 17:04