Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójt Gminy w Starej Dąbrowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Chlebówko

                                                                                        OGŁOSZENIE
                                                                       Wójt Gminy w Starej   Dąbrowie
                                                                     ogłasza
                                          I przetarg ustny nieograniczony
Na   sprzedaż nieruchomości  gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Chlebówko stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa.
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 262, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) , oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ).
 
 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa opublikowana w wykazie zamieszczonym w prasie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie oraz sołectwie Chlebówko w dniach od 09 czerwca 2009 r. do 02 lipca 2009 r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chlebówko   woj. zachodniopomorskie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu  Chlebówko jako działka:   292/2 o pow. 1.823 m2  
 Symbol użytku:   R III b  -           0,1823 ha
 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość  nie posiada urządzonej Księgi   Wieczystej
 Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa (obowiązującego do dnia 31.12.2003r. )- stanowiła  teren budownictwa mieszkaniowego-  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa nie przewiduje zmiany dotychczasowej funkcji działki, jak również nie toczy się procedura planistyczna zmierzająca  do zmiany przeznaczenia w.w gruntu.
 
Cena nieruchomości wynosi : 38.722,00 zł  (słownie: trzydzieści osiem  tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) w tym:
Wartość nieruchomości   –                        38.422.00  zł
Koszty przygotowania nieruchomości       -   300,00 zł
 
Minimalne postąpienie wynosi :           390.00             
słownie :  (trzysta dziewięćdziesiąt   złotych 00/100)          
Wadium wynosi :                                     3.872.00 zł
słownie  : ( trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote  00/100 )
 Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2010 r. o godz. 11 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie  /sala nr 1/.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu PLN w wysokości wskazanej wyżej (przelewem) na konto Urzędu Gminy Stara Dąbrowa PKO Stargard Nr 39 1020 4867 0000 1502 0007 9905, lub w kasie Urzędu Gminy
                                   do dnia   22 marca   2010 r.
Wadium winno być wniesione w terminie wskazanym. Dowód wpłaty należy przedstawić Komisji przetargowej.
Przetarg przeprowadza się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu na nieruchomość.
 W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży- wadium nie podlega zwrotowi.    
Wniesione w gotówce wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która wygra przetarg.
Zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w terminie do 3 dni po jego zamknięciu.
Zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu przetargu . Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości- w oryginałach.
Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
 
Nabywca nieruchomości ustala granice nieruchomości  na własny koszt. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie tel. /091/. 573 98 27.
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
                                                                          
                                                                                                                                                                            
 
 
 
Stara Dąbrowa dn. 18.02.2010 r.                                                          Wójt
                                                                                                  
                                                              Mieczysław Włodarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 24-02-2010 16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Stanislaw Stankiewicz 24-02-2010 17:03