herb BIP - Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

www.staradabrowa.pl

Mapa biuletynu

Urząd Gminy
|___Dane teleadresowe
|___Organizacja Urzędu
|___Przedmiot Działalności
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Ochrona Danych Osobowych
|___Ochrona Danych Osobowych Urząd Gminy
|___
|___
Działalność pożytku publicznego
|___Oferty zadania publicznego
|___
|___
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
|___Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie
|___
|___
Rejesr Umów i Porozumień
|___Zamówienia i Umowy
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
|___Rejestr umów i porozumień
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
|___
Wybory i Referenda
|___Wybory Samorządowe 2018 rok
|___Wyniki wyborów 2018
Plany Gminne
|___Plany Rozwoju
|___Plan Odnowy Miejscowości
      |___2016-2022
Ochrona Środowiska
|___Program usuwania azbestu i produktów zawierających azbest na terenie gminy Stara Dąbrowa
|___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa
|___Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
      |___2015 rok
|___Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
|___Usuwanie drzew i krzewów-druki
|___Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zb
|___Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023
|___Prawo miejscowe
|___Druki-ochrona środowiska
|___ Rejestr działalności regulowanej w zakresie zbierania odpadów komunalnych .
|___Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Dąbrowa
|___Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rada Gminy info
|___Protokóły z sesji Rady Gminy
      |___Rada Gminy w Starej Dąbrowie kadencja 2018- 2023
|___informacje
Rejestry
|___Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
|___Rejestr Instytucji Kultury
Przetargi i Zamówienia
|___Przetargi
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
|___Zamówienia Publiczne
      |___Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
            |___Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Starej Dąbrowie
|___zamówienia publiczne do 30 tys euro
      |___Zapytania Ofertowe +wynik postępowania
            |___Odśnieżanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiacych własność Gminy Stara Dabrowa
                  |___Mapy dróg
                  |___Wykaz dróg
            |___Remont,wyposażenie kompleksu sanitarno szatniowego i boiska Orlik w m. Chlebówko
            |___Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w m. Łęczyca,Parlino i Kicko
            |___Pełnienie nadzoru przy realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Łęczyca
            |___Zbieranie,transport,unieszkodliwienie niesegregowanych odpadów komunalnych ,oraz odpadów nieulegających biodegadacji z urządzeń do ich gromadzenia na terenie Gminy
            |___Ścieżki zdrowia-czyli budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Stara Dąbrowa
            |___Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Parlinie
      |___archiwum
|___
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień
|___
Druki Urzędowe
|___Druki ds podatków
|___Wyprawka wnioski
      |___2012
Budżet
|___Informacje
|___uchwały/zarzadzenia
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___Archiwum
|___Sprawozdania i RIO
      |___2018
      |___2016/2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
            |___RIO
            |___Wykonanie Budżetu
      |___2011
            |___RIO
            |___Wykonanie Budżetu
      |___2010
            |___wykonanie budżetu za 2010 rok
            |___RIO
            |___Wykonanie budzetu za I półrocze 2010 r
      |___2009
            |___Wykonanie budżetu za 2009 rok
            |___RIO
      |___2008
            |___RIO
            |___Wykonanie budżetu za 2008 rok
      |___2007
            |___Wykonanie budżetu za 2007 rok
      |___archiwum
Oświadczenia
|___Oświadczenia o prowadzeniu działalności
|___Oświadczenia majątkowe
      |___2019
            |___Radni Rady Gminy Stara Dabriwa
      |___2018 zakończenie kadencji
            |___Radni
      |___2018
            |___Radni
            |___Urząd
            |___Jednostki Organizacyjne
      |___2017
            |___Urząd
            |___Radni
            |___Jednostki Organizacyjne
      |___2016
            |___Urząd
            |___Rada Gminy
            |___Jednostki Organizacyjne
      |___2015
            |___Urząd
                  |___Skarbnik Gminy
                  |___Wójt
            |___Rada Gminy
            |___Jednostki organizacyjne
      |___2014/2015
            |___Jednostki Organizacyjne
            |___Rada
            |___Urząd
      |___2014
            |___Urząd
            |___Radni
            |___Jednostki Organizacyjne
      |___2013
            |___Jednostki Organizacyjne
            |___Radni
            |___Urząd
      |___2012
            |___Urząd
            |___Radni
            |___Jednostki organizacyjne
      |___2011
            |___Jednostki organizacyjne
            |___Radni
            |___Urząd
      |___Powołanie na stanowisko
      |___Odwołanie ze stanowiska
      |___Pierwsze oświadczenia w kadencji 2010 - 2014
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2006-2010
            |___Wójt Gminy
            |___Radni
      |___2009
            |___Urząd Gminy
            |___Jednostki Organizacyjne
            |___Radni
      |___2008
            |___Urząd Gminy
            |___Jednostki organizacyjne
            |___Radni
      |___2007
            |___Radni
            |___Jednostki Organizacyjne
            |___Urząd Gminy
      |___2006
            |___Urząd Gminy
            |___Radni
            |___Jednostki organizacyjne
      |___2005
            |___Urząd Gminy
            |___Radni
            |___Jednostki organizacyjne
      |___2004
            |___Urząd Gminy
            |___Radni
            |___Jednostki organizacyjne
      |___2003
            |___Urząd Gminy
            |___Radni
            |___Jednostki organizacyjne
      |___2002
            |___Urząd Gminy
            |___Radni
            |___Jednostki organizacyjne
Informacje
|___Ogłoszenia o Wolnych Stanowiskach Urzędniczych
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
            |___Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie
            |___Stanowisko ds. inwestycji
      |___2010
      |___archiwum
|___Ogłoszenia Urzędu Gminy
|___Ankieta zadowolenia klienta
|___Informacje dla mieszkańców Gminy
|___Informacje GOPS
Prawo lokalne
|___Podatki i Opłaty
      |___umowy obowiazujace w 2018 r
|___Regulamin
|___Statut
|___Uchwały
      |___2019
      |___2018/nowa kadencja
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014 (nowa kadencja)
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
      |___2002
      |___2000
|___Zarządzenia
      |___2019
      |___2018/nowa kadencja
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
|___Kodeks Etyczny Pracowników Urzedu Gminy
Organy
|___Wójt
|___Sołectwa
|___Rada Gminy
|___Jednostki organizacyjne
      |___Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie
      |___Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Parlinie
      |___Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku
      |___Gminne Centrum Kultury w Starej Dąbrowie
      |___Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie
      |___Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Dąbrowie
|___Komisje
|___Organizacje pozarządowe
Petycje
|___Petycje